Žiadosť o prijatie 2021/2022

MATERSKÁ ŠKOLA, MAJERNÍKOVA 60, 841 05 BRATISLAVA

O Z N Á M E N I E

o mieste a termíne podávania žiadostí a podmienkach prijatia dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole
pre školský rok 2021/2022

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre šk.r. 2021/2022 sa v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uskutoční  od 1.5. do 16.5.2021 elektronickou formou prostredníctvom online žiadosti

online prihláška je prístupná na webovom sídle zriad’ovatela www.karlovaves.sk v časti aktuality a školstvo

                                                                                              Mgr. Ľubomíra Hírešová
Riaditeľka školy

V Bratislave 15.4.2021