Žiadosť o prijatie 2020/2021

MATERSKÁ ŠKOLA, MAJERNÍKOVA 60, 841 05 BRATISLAVA

O Z N Á M E N I E

o mieste a termíne podávania žiadostí a podmienkach prijatia dieťaťa
na predprimárne vzdelávanie v materskej škole
pre školský rok 2020/2021

Rozhodnutie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (28. 4. 2020)

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre šk.r. 2020/2021 sa v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uskutoční  od 4.5. do 15.5.2020 elektronickou formou prostredníctvom online žiadosti

online prihláška (formulár) je prístupná na webovom sídle zriad’ovatela www.karlovaves.sk v časti aktuality a školstvo

                                                                                              Mgr. Ľubomíra Hírešová
Riaditeľka školy

V Bratislave 30.4.2020