Žiadosť do MŠ

Žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť cez nasledujúci link : Žiadosť o prijatie do materskej školy

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

do Materskej školy, Majerníkova 60, Bratislava, Karlova Ves 

pre školský rok2019/2020 sa uskutoční vtermíne:

  od 29. 04. 2019  do 10. 05. 2019

Vyplnené žiadosti sa budú prijímať   podľa oznámenia Mestskej časti Bratislava – Karlova ves   

Oznámenie o prijatí detí na predprimárne vzdelávanie

Na žiadosť je potrebné uviesť údaje a podpisy oboch rodičov a kontakt na účely komunikácie, čím potvrdia súhlas oboch rodičov so zápisom.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa na v žiadosti uvedený kontakt na účely komunikácie najneskôr do 14. 06. 2018.

Bližšie informácie k prijímaniu detí podá MŠ zákonným zástupcom detí osobne alebo na telefónnom čísle 0940 637 709, 0944 501 420 alebo Školský úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na telefónnom čísle: 02/602 59 237.

V Bratislave dňa 11.03.2019

……………………………

riaditeľka MŠ