Spádové materské školy

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4

V zmysle §59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie (ďalej len „PPV“) plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt. Dieťa môže plniť PPV aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme. 

K podávaniu žiadostí o prijatie dieťaťa pre šk. r. 2021/2022 určuje mestská časť

spádové materské školy takto:

MŠ Adámiho

Adámiho

Baníkova

Hodálova

Hudecova

Nábělkova

Novackého

MŠ Borská 4

Borská

Cesta na Červený most

Čárskeho

Čavojského

Dúbravská cesta

Ilkovičova

Konvalinková

Líščie údolie (párne čísla 162 až 222) a (nepárne čísla 117 až 157)

Litovská

Michala Greguša

Mlyny

Mokrohájska

Nám. sv. Františka

Pernecká

Pod Brehmi

Pod Rovnicami (párne čísla 32 až 56) a (nepárne čísla 61 až 67)

Púpavová

Pustá

Staré Grunty (okrem čísiel  130 až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 264, 324 (A,B,C,D), 326 (A,B), 328, 330, 332)

Stuhová

Špieszova

Ulica Rudolfa Mocka

Ulica Milana Kolibiara

Zohorská

Do školského obvodu patria aj ulice bez názvu v k. ú. Karlova Ves so súpisným číslom, trvalý pobyt uvedený ako obec/mestská časť Bratislava-Karlova Ves. V prípade pomenovania ulíc, ktoré v čase prijatia tohto nariadenia pomenované neboli, tieto zostávajú v uvedenom školskom obvode

MŠ Kolískova

Pre šk. r. 2021/2022 do ukončenia rekonštrukcie MŠ Kolískova 14 budú pre tieto ulice nasledovné materské školy:

pre Hany Meličkovej –  MŠ  Majerníkova 11

pre Jána Stanislava – MŠ Ľ. Fullu 12

pre Kolískova – MŠ L. Sáru 3

pre Kresánkova – MŠ Majerníkova 11

pre Tománkova – MŠ Adámiho 11

pre Vincenta Hložníka – MŠ Majerníkova 11

MŠ L. Sáru 3

Botanická

Devínska cesta

Gabčíkova

Hájnická

Janotova

Jurigovo nám.

Karloveské rameno

Ladislava Sáru

Líščie údolie (nepárne č. 1 – 43) (párne č. 2 – 70)

Lykovcová

Mlynská dolina

Molecova

Na Riviére

Nábrežie Ľ. Kadnára

Nad Dunajom

Svrčia

MŠ Ľ. Fullu 12

Ľudovíta Fullu

Nad Lúčkami

Pribišova

Sumbalova

Ulica Ferdiša Kostku

MŠ Majerníkova 11

Albína Brunovského

Blyskáčova

Cikkerova

Dlhé Diely I

Dlhé Diely II

Dlhé Diely III

Iskerníková

Jamnického

Komonicová

Majerníkova (okrem nepárnych čísiel 15 až 23) , (okrem nepárnych čísiel  36 až 58)

Matejkova

Na Kampárke

Nad Ostrovom

Nad Sihoťou

Vyhliadka

MŠ Majerníkova 60

Beniakova

Hlaváčikova

Majerníkova (len nepárne čísla 15 až 23) , (len párne čísla  36 až 58)

Svíbová

Veternicová

MŠ Pod Rovnicami

Bedľová

Belániková

Donnerova

Dubáková

Fadruszova

Hlivová

Líščie údolie (párne čísla 72 až 160) a (nepárne čísla 45 – 115)

Karloveská (párne čísla)

Kempelenova

Na Sitine

Plávková

Pod lesom

Pod Rovnicami (párne čísla 2 až 30) a (nepárne čísla 1 až 59)

Pôvabnicová

Rýdziková

Segnerova

Staré Grunty(len čísla  130 až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 264, 324 (A,B,C,D), 326 (A,B), 328, 330, 332)

Tilgnerova

Vretenová

Zlatohríbová

MŠ Suchohradská

Brodská

Karloveská (nepárne čísla)

Kuklovská

Lackova

Levárska

Sekulská

Silvánska

Sološnícka

Suchohradská

Šaštínska

Ľ. Fullu 12

Ľudovíta Fullu

Nad Lúčkami

Pribišova

Sumbalova

Ulica Ferdiša Kostku