Poplatky

V zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ  sumou 30€ mesačne za dieťa vždy do 10 dňa v mesiaci.

Podľa § 28 ods.7 a ods. 8 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok neuhrádza, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  1. a)     ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
  • b)    ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
  • c)     ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa

  1. a)     ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
  • b)    ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku


Rodič je povinný  čiastku uhradiť vždy do desiateho dňa v mesiaci.


číslo účtu: IBAN: SK67 5600 0000 0018 0414 0003 správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa.

Poplatok za stravu

Poplatok za stravu na deň je  2,04 € , rodič je povinný uhradiť poplatok za stravu mesačne vopred do 20. v mesiaci, v prípade neuhradenia stravy do uvedeného termínu, rodič bude informovaný a  je povinný uhradiť stravu do 5 dní. Ak ani po upozornení rodič stravu neuhradí, môže riaditeľka školy ukončiť dochádzku dieťaťa do materskej školy.

 Rodičia si odhlasujú deti zo stravy v školskej jedálni na tel. čísle 02/65 42 83 01 alebo e-mail: sjzs.majernikova@gmail.com, ak sa tak nestane rodič uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá