Občianske združenie

Názov: Občianske združenie pri MŠ Majerníkova 60

Sídlo: Majerníkova 60, 841 05 Bratislava, Mestská časť Karlova Ves

Číslo účtu: IBAN: SK72 1100 0000 0029 4146 3874, správa pre príjemcu: meno a priezvisko dieťaťa

Poplatok sa uhrádza 2x v priebehu školského roka vo výške 40 €

Vyhlásenie o 2%

Potvrdenie o zaplatení 2%

Cieľom združenia je pomáhať v rozvoji MŠ Majerníkova 60, 841 05 Bratislava najmä:

  1. pri výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
  2. pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov
  3. pri zhromažďovaní námetov, pripomienok a požiadaviek rodičov týkajúcich sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení
  4. finančne pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre pedagógov a deti
  5. finančne a organizačne pri skvalitňovaní a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti – triedy, školský dvor
  6. finančne pri nákupe nových hračiek
  7. finančne a organizačne pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách detí
  8. poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlety, exkurzie, kultúrne a športové aktivity
  9. pri organizovaní a realizácii výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov