O nás

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

     Školský vzdelávací program materskej školy „Veselo a hravo za poznaním“, je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.

Poslanie:

 Vidieť v každom dieťati osobnosť, ktorá má iné dispozície a predpoklady, snažiť sa každú osobnosť rozvíjať a posúvať vpred, pomáhať prekonávať prekážky a hľadať talent a nadanie, pomáhať k sebarealizácii.

Vízia: Rozvíjať športové zameranie detí pre zdravý vývin a život

Motto: „Kto chce svieži byť, musí športom žiť“

     Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

     Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na  dôvere k dieťaťu. V takejto výchove posilňujeme sebaúctu, zvyšujeme sebavedomie dieťaťa na základe postupne utváraného adekvátneho sebahodnotenia, ktoré je predpokladom zdravého sebavedomia.

     Výchova a vzdelávanie v materskej škole sú obohatené o zachovávanie a prezentovanie regionálnych prvkov ľudových tradícií, rozvoj environmentálneho cítenia a podporu zdravého životného štýlu, rozvoj speváckych a hudobno- pohybových zručností a podpora a rozvoj pohybových zručností s možnosťou využitia športového areálu v blízkosti materskej školy.

V školskom roku 2019/20 sa zapojíme do hravého športového programu GYMNATHLON zameraný na všestranný gymnasticko – atletický základ pre budúci výber športu.

Výsledky a podmienky v školskom roku 2014/2015 nájdete tu.

Výsledky a podmienky v školskom roku 2015/2016 nájdete tu

Výsledky a podmienky v školskom roku 2016/2017 nájdete tu

Výsledky a podmienky v školskom roku 2017/2018 nájdete tu

Výsledky a podmienky v školskom roku 2018/2019 nájdete tu

Výsledky a podmienky v školskom roku 2019/2020 nájdete tu