Nová situácia v školách od 12.októbra 2020

sa týka aj škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

So zhoršujúcou situáciou s počtom nakazených ochorením Covid-19 upravil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling opatrenia pre školy, ktorými sa budú riadiť aj všetky materské a základné školy, vrátane spojenej školy. Minister školstva mimoriadne prerušuje:

 • školské vyučovanie a poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnostiv stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,
 • školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,
 • skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,
 • prevádzku centier voľného času,
 • záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,

a súčasne v rozhodnutí oznamuje, že :

 • v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmävýlety a exkurzie,športové výcviky a školské športové súťaže,pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,kurzy na ochranu života a zdravia,kurzy pohybových aktivít v prírode,saunovanie,dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.
 • v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole
 • v plnom znení na stránke: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/
 • V materských školách pokračuje prezenčná výučba za podmienok, stanovených v pokynoch riaditeľky materskej školy.
 • V základných školách pokračuje riadne prezenčná výučba za podmienok, stanovených v pokynoch riaditeľa školy a sprísnenie sa týka:
 • Povinnosť nosiť rúška platí pre učiteľov a žiakov 1. aj 2. stupňa vo všetkých priestoroch školy
 • Školské kluby detí budú fungovať za sprísnených opatrení podľa pokynov riaditeľa školy
 • Organizácia kultúrnych, umeleckých, tanečných … aktivít mimo povinného výchovnovzdelávacieho procesu sa neumožňujú
 • Krúžková činnosť a kurzy sa neumožňujú
 • Telesnú výchovu je možné realizovať len v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri
 • U žiakov druhého stupňa, u ktorých nie je možné z dôvodov hodných zreteľa dištančné vzdelávanie, musí riaditeľ školy povoliť prezenčné vzdelávanie za rovnakých podmienok ako u žiakov prvého stupňa. Pod dôvodom hodným zreteľa sa rozumejú všetky prípady, kedy žiak nie je schopný či už vzhľadom na sociálne prostredie, technické možnosti, zdravotné znevýhodnenie a pod. vzdelávať sa doma.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 je zverejnená po úpravách ministerstva ku dňu 12.10.2020  – manuál pre základné školy s vyznačenými zmenami je na stránke https://www.minedu.sk/data/att/17542.pdf

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021 je zverejnená po úpravách ministerstva ku dňu 12.10.2020  – manuál pre materské školy s vyznačenými zmenami je na stránkehttps://www.minedu.sk/data/att/17556.pdf

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021je zverejnená po úpravách ku dňu 12.10.2020 zverejnená na stránke https://www.minedu.sk/data/att/17555.pdf

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Tlačivá sú zverejnené na stránke: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/