O nás

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Školský vzdelávací program materskej školy „Veselo a hravo za poznaním“, je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.

Žiadosť o prijatie 2020/2021

O Z N Á M E N I E
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy pre šk.r. 2020/2021 bolo

ukončené

Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ-2020-21

Poslanie

Vidieť v každom dieťati osobnosť, ktorá má iné dispozície a predpoklady, snažiť sa každú osobnosť rozvíjať a posúvať vpred, pomáhať prekonávať prekážky a hľadať talent a nadanie, pomáhať k sebarealizácii.

Vízia

Rozvíjať športové zameranie detí pre zdravý vývin a život